Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die tussen Smart Body & Mind en haar opdrachtgevers gesloten zijn.

Smart Body & Mind is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 58811672

Artikel #1 - Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Smart Body & Mind gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door Smart Body & Mind uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

2. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag door Smart Body & Mind gratis verstrekt.

3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Smart Body & Mind een overeenkomst aangaat of met wie Smart Body & Mind in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

4. Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleiding, coachings- of counsellingstraject of workshop/training.

5. Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.

6. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Smart Body & Mind en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

7. Diensten: Alle door Smart Body & Mind aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder opleiding, training, coaching en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel #2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Smart Body & Mind diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Niet alleen Smart Body & Mind, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Smart Body & Mind uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel #3 - Acceptatie

Door ondertekening van contract / online inschrijving verklaart opdrachtgever dat de cliënt/ deelnemer in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.

Artikel #4 - Offertes

1. De door Smart Body & Mind gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Smart Body & Mind is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.

3. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van Smart Body & Mind van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan Smart Body & Mind doorberekenen aan de opdrachtgever.

4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Smart Body & Mind beschikbare informatie.

5. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.

Artikel #5 - Uitvoering van overeenkomsten

1. De gesloten overeenkomsten tussen Smart Body & Mind en opdrachtgever leiden voor Smart Body & Mind tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Smart Body & Mind gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Smart Body & Mind verlangd kan worden.

2. Bij coaching zal de cliënt eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt naar de
sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.

3. Mocht de coach tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Smart Body & Mind het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Smart Body & Mind aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Smart Body & Mind worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Smart Body & Mind zijn verstrekt, heeft Smart Body & Mind het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Smart Body & Mind is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Smart Body & Mind is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel #6 - Contractduur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. In geval dat restitutie van vooruitbetaalde bedragen niet mogelijk is, is dit schriftelijk overeengekomen.

Artikel #7 - Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Smart Body & Mind zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Smart Body & Mind de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Smart Body & Mind daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel #8 - Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal Smart Body & Mind niet kunnen worden
aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.

3. Aan de opdracht zal door Smart Body & Mind niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel #9 - Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Smart Body & Mind ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Smart Body & Mind houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend
gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

2. Smart Body & Mind behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel #10 - Betaling en verzuim

1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Smart Body & Mind aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Smart Body & Mind gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Smart Body & Mind en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Smart Body & Mind onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Als van Smart Body & Mind meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Smart Body & Mind voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel #11 - Incassokosten

Ingeval Smart Body & Mind om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel #12 - Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is Smart Body & Mind niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. Smart Body & Mind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.

2. De aansprakelijkheid van Smart Body & Mind is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Smart Body & Mind of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Smart Body & Mind aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Smart Body & Mind afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Smart Body & Mind in verband met die verzekering draagt.

4. Elke aansprakelijkheid van Smart Body & Mind voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel #13 - Bedenktermijn

Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een educatieve dienst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Artikel #14 - Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

1. Smart Body & Mind heeft het recht om zonder opgave van reden het coachingstraject of de workshop/training te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Smart Body & Mind betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coachingstraject of de workshop/training te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie 3 en 4), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.

3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 2 weken voor aanvang van het coachingstraject of de workshop/training, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleiding- coachingtraject te voldoen.

4. Bij annulering binnen 2 weken tot en met 1 weken voor aanvang van het coachingstraject of de opleiding/ training is Smart Body & Mind gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 1 week het volledige bedrag.

5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van het coachingstraject of de opleiding/ training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

6. Een particulier/individueel begeleiding- of coachingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur, is opleiding gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht;

7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel #15 - Terugbetalingen

Indien er sprake is van een terugbetaling door Smart Body & Mind zal deze binnen 30 dagen na akkoord worden verricht.

Artikel #16 - Annuleringen/ wijzigingen bij Bijzonderheden

Bij bijzonderheden in de breedste zin van het woord zoals ziekte van de trainer, overheidsregels m.b.t. lockdown etc. heeft Smart Body & Mind het recht om de trainingsdatum te verplaatsing of te annuleren wanneer geen andere optie mogelijk is.

Artikel #17 - Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met Smart Body & Mind wordt aan Smart Body & Mind toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Smart Body & Mind uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel #18 - Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen Smart Body & Mind en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Smart Body & Mind gevestigd is.

Artikel #19 - Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens Smart Body & Mind aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

Wilt u informatie of
heeft u een vraag,

neem dan contact met ons op